PowerQ ontzorgt met breed servicepakket

Wij leveren aan onze partners een breed dienstverleningspakket. Al naar gelang de vraag vanuit de markt komen er regelmatig aanvullende diensten bij. Het pakket van PowerQ is samengesteld conform de NEN 16.001-norm voor energiezorg. Onze diensten kunnen opgesplitst worden in een drietal aandachtsvelden: Strategisch advies, Advies in energie-gerelateerde zaken, en Implementatie en Exploitatie.

Energievisie-document

Een strategisch advies behelst het opstellen van een beleidsvisie voor de organisatie, in de vorm van een energievisie-document. Voor een periode van 0 tot 10 jaar wordt bekeken hoe de energiemarkt zich kan ontwikkelen. En welke kansen dat zou kunnen bieden voor de energiehuishouding van onze partner. In dit document komen tevens randvoorwaarden en eisen voor het te voeren energiebeleid te staan.

Onze adviserende rol omvat het energiebeleid, het energie-efficiencyplan en uitwerking van de maatregelen middels een businesscase. Workshops met beleidsbepalers binnen de organisatie geven input voor het op te stellen energiebeleid. Bij dat beleid horen ook concreet meetbare doelstellingen en een budget.

Inzicht in energieverbruik

Om het energiebeleid te kunnen realiseren is een energie-efficiencyplan (EEP) nodig. Dat geeft inzicht in het energieverbruik en energiebesparingsmogelijkheden. Voordat met implementatie van de plannen kan worden begonnen, maken we een businesscase. Zo’n rapport is vooral van belang bij grotere investeringstrajecten.

Onder implementatie en exploitatie vallen projectmanagement, monitoring en rapportage, en inkoop en administratie. Gezien onze jarenlange ervaring kan PowerQ optreden als projectmanager. Wij kunnen in die rol bijvoorbeeld leveranciers en installateurs aansturen. Ook bewaken we planning, kosten en geleverde kwaliteit. De relaties informeren we regelmatig over de voortgang.

Budgetzekerheid voor onze relaties

Op het gebied van inkoop van duurzame energie kunnen we instellingen en bedrijven ontzorgen door onze kennis van de energiemarkt. Dankzij inkoopcollectief ZEBS Energie weten onze relaties vroegtijdig wat hun energiekosten worden. Ook hebben ze budgetzekerheid voor de lange termijn.

Wij verlenen tevens ondersteuning bij administratieve processen, in de breedste zin van het woord. Zo voeren wij bijvoorbeeld de factuurcontrole uit om ervoor te zorgen dat onze relaties op een correcte wijze gefactureerd worden. Ook eventuele mutaties houden wij bij voor partners, zodat het altijd duidelijk is welke aansluitingen er in beheer zijn. En we helpen hen bij het opstellen van budgetten of het opstellen van besparingsadviezen.

Factuurcontrole uitbesteden

Lees meer

Meer weten over dienstenpakket

In de voorgaande alinea’s hebben wij kort samengevat wat ons dienstenpakket inhoudt. Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan extra informatie over de diverse onderdelen. Bijvoorbeeld over de kosten van onze dienstverlening.

Daar willen wij met alle plezier meer over vertellen. Neem dan contact op met PowerQ.